Phân bón lá Growmore 10-60-10+TE thích hợp nhất cho các cây ăn trái, cây công nghiệp, lúa và rau màu.
Phân bón lá Growmore 10-60-10+TE chuyên dùng xử lý ra hoa sớm, ra hoa trái vụ, tăng tỷ lệ đậu trái và chống rụng trái:
Kích cây phân hóa mầm hoa cực mạnh, ra hoa sớm, ra hoa trái vụ.
Kích hoa nở đều, đậu nhiều trái, lúa trỗ mạnh và đồng loạt.
Tăng khả năng thụ phấn, tăng đậu tráii.
Chống rụng trái non, trái mau lớn.
error: Content is protected !!