ការផ្តល់អាស៊ីតអាមីណូសរីរាង្គនិងមីក្រូជីវូនៅក្នុងទំរង់នៃ chelates សម្រាប់រុក្ខជាតិដើម្បីជួយឱ្យរុក្ខជាតិស្រូបយកយ៉ាងឆាប់រហ័សផ្លែឈើ: លាយ 20ml សំរាប់ 20 លីត្រ
សណ្តែកៈលាយ 15ml សំរាប់ 20 លីត្រ
ម្រេច: លាយ 20ml សំរាប់ 20 លីត្រ,
ស្រូវ: លាយ 20 មីលីលីត្រសម្រាប់ 20 លីត្រ
ផ្កានិងរុក្ខជាតិលម្អ: លាយ 15ml សំរាប់ 20 លីត្រ
រយៈពេលបាញ់ 7-10 ថ្ងៃerror: Content is protected !!