ជីទៅលើស្លឹក ២០-២០-២០+TE គឺល្អបំផុតសម្រាប់ដើមឈើហូបផ្លែរុក្ខជាតិឧស្សាហកម្មអង្ករនិងបន្លែ។
ជីទៅលើស្លឹក ២០-២០-២០+TE ឧទ្ទិសដល់ការព្យាបាលផ្កាដំបូងចេញផ្កានៅក្នុង offspring បង្កើនអត្រានៃផ្លែឈើនិងការប្រឆាំងនឹងការដួលរលំផ្លែឈើ:
ពន្លកផ្កាគឺខ្លាំងណាស់ចេញផ្កាដើមឆ្នាំ, ចេញផ្កានៅរដូវបិទ។
ផ្កាផ្កាផ្លុំផ្លែឈើអង្កររឹងមាំនិងឯកសណ្ឋាន។
បង្កើនសមត្ថភាពលំអងចម្រាញ់ជាតិសណ្តែក។
ប្រឆាំងនឹងការដួលរលំផ្លែឈើវ័យក្មេង, ផ្លែឈើដ៏ធំ។
error: Content is protected !!